MARKETING STRATEGY MANAGEMENT

Quản trị chiến lược Marketing luôn là một công việc đầy thử thách, đặc biết đối với các doanh nghiệp có ngân sách Marketing khiêm tốn. Sau khi tham gia khoá đào tạo Marketing Strategy Management, doạnh nghiệp có thể tự tin xây dựng và quản trị một bản chiến lược hoản chỉnh và phù hợp với ngân sách nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Một doanh nghiệp để tồn tại và phát triền đều cần có một bản chiến lược Marketing hoàn chỉnh và biết cách quản trị bản chiến lược dó để có những định hướng cho hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Khoá học này dành cho

  • Ban quản lý, lãnh đạo cấp cao và giảm đốc Marketing của doanh nghiệp có vai trò đưa ra mục tiêu chung và chiến lược Marketing của doanh nghiệp
  • Chuyên viên Marketing có mong muốn hệ thống hoá và chuẩn hoá các kiến thức và kỹ năng quản trị chiến lược Marketing, từ đó gop phần nâng cao hiệu quả làm việc

Lơi ích của khoá đào tạo

  • Hệ thống hoá quy trình xây dựng chiến lược Marketing và cách quản trị chiến lược một cách chuyên nghiệp và hiệu quả
  • Giúp bạn thấu hiểu quy trình marketing, từ phân tích chiến lược thị trường, đến hoạch định chiến lược thương hiệu, và kế hoạch triển khai
  • Thấu hiểu tầm quan trọng của chiến lược, tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh bền vựng và những lợi ích vượt trội
  • Thúc đẩy khả năng phân tích, từ các yếu tố về thị trường đến nguồn lực và khả năng cạnh tranh
  • Triển khai chiến lược thành kế hoạch hành động thành công
  • Vững tay các  công cụ triển khai kế hoạch hành động

Nội dung khoá đào tạo

1. Tư duy chiến lược

- Hình thành tư duy chiến lược: định nghĩa chiến lược, phân biệt chiến lược và kế hoạch

- Quản trị chiến lược và khám phá quy trình xây dựng chiến lược Marketing

- Hiểu về các cấp độ chiến lược

2. Hoạch định chiến lược

- Khám phá quy trình hoạch định chiến lược và các công cụ thường được dùng trong hoạch định

- Nắm bắt quy trình xây dựng lợi thế cạnh tranh, xác định yếu tố cần thiết cho việc xây dựng lợi thế cạnh tranh

- Cách thức xây dựng bộ chiến lược

- Hoạch định xây dựng lợi thế cạnh tranh

3. Thực thi chiến lược

- Nắm bắt được mô hình thực thi chiến lược

- Biết các nguyên tắc cần phải tuân thủ trong khi thực thi

- Xác định các hành động cụ thể cho từng bộ phận phù hợp với chiến lược đã đề ra

4. Đánh giá và hiệu chỉnh chiến lược

- Đánh giá được hiệu quả của chiến lược

 

Nhân sự

Đội ngũ đào tạo

KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

banner

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách tốt nhất.
Thong ke